ارسال كننده
پروفايل كاربري
نام : علی افشارنیا

تلفن : 03535247739

سايت : www.raahkaran.com
محتوا
فلش های قفل شده را دوباره زنده کنید
در صورت?‌که حافظه فلش شما صدمه د?ده باشد، قادر به رفع مشکل نخواه?د بود اما در ب?شتر موارد مشکل از حافظه فلش ن?ست و س?ستم‌عامل به دلا?ل گوناگون? درا?و مربوط به حافظه را قفل م?‌کند! برا? رفع ا?ن مشکل م?‌توان?د از رج?ستر? و?ندوز کمک بگ?ر?د و طبق مراحل ز?ر عمل کن?د:
1ـ رو? منو استارت کل?ک کرده و پس از وارد کردن عبارت Regedit.exe در کادر جستجو کل?د ا?نتر را فشار ده?د.
 
2ـ مس?ر ز?ر را در رج?ستر? دنبال کن?د:
 
HKEY_LOCAL_MACHINE|SYSTEM|CurrentControlSet|Control|StorageDevicePolicies
 
نکته: چنانچه گز?نه‌StorageDevicePolicies را پ?دا نم?‌کن?د ‌با?د با کل?ک راست رو? پوشه‌ Control و مراجعه به منو? new، گز?نه‌ Key را انتخاب کرده و با دقت نام StorageDevicePolicies را به کل?د جد?د اختصاص ده?د.
 
3ـ از ستون سمت راست رو? گز?نه‌ WriteProtect دوبار کل?ک کرده و مقدار آن را از ?ک به صفر تغ??ر ده?د.
 
نکته: چنانچه ا?ن گز?نه را مشاهده نم?‌کن?د، پس از انتخاب پوشه‌ StorageDevicePolicies در بخش خال? از سمت راست صفحه رج?ستر?، کل?ک راست ماوس را فشار داده و پس از انتخاب گز?نه‌ New، رو? DWORD کل?ک کن?د. در انتها نام WriteProtect را به گز?نه‌ ا?جاد شده اختصاص داده و با دوبار کل?ک رو? آن مقدار آن را به صفر تغ??ر ده?د.
 
4ـ رج?ستر? را ببند?د، را?انه را دوباره راه‌انداز? کن?د و پس از اتصال مجدد حافظه فلش ?ا کارت حافظه سع? کن?د آن را فرمت کن?د. چنانچه مشکل از س?ستم‌عامل بوده باشد، براحت? م?‌توان?د ا?ن کار را انجام ده?د و پ?غام قفل بودن درا?و برا? شما به‌نما?ش درنخواهد آمد.
 
 
 
بازکردن قفل فلش با Diskpart
 
1ـ حافظه فلش خود را به را?انه وصل کرده و پس از کل?ک رو? گو? استارت در کادر جستجو عبارت cmd.exe را تا?پ کن?د.
 
توجه: در و?ندوز اکس‌پ? ‌با?د عبارت فوق را در کادر Run وارد کن?د و در و?ندوزها? 7 و 8 ن?ز ممکن است ن?ازمند اجرا? ابزار Command Prompt با سطح دسترس? Administrator باش?د)
 
2ـ در ادامه هر?ک از فرمان‌ها? ز?ر را در خط فرمان وارد کرده و در انتها? هر فرمان کل?د ا?نتر را فشار ده?د:
 
Diskpart
 
list disk
 
select disk x
 
نکته مهم: در دستور فوق، عبارت x نشان‌دهنده شماره درا?و اختصاص ?افته به حافظه فلش است که باتوجه به فهرست به‌نما?ش درآمده از د?سک‌ها? موجود، ‌با?د آن را به شماره درا?و حافظه فلش تغ??ر ده?د.
 
attributes disk clear readonly
 
clean
 
create partition primary
 
format fs=fat32
 
exit
 
3ـ چنانچه همه مراحل با موفق?ت پ?ش رفته باشد، اکنون فلش شما فرمت شده و م?‌توان?د همچون گذشته از آن استفاده کن?د
خدمات شبکه
مقاله
773
بحث و نظرات